N6-Methyladenosine Guides mRNA Alternative Translation during Integrated Stress Response.

Jun Zhou, Ji Wan, Xin Erica Shu, Yuanhui Mao, Xiao-Min Liu, Xin Yuan, Xingqian Zhang, Martin E. Hess, Jens C. Brüning, Shu-Bing Qian

Mol Cell. 2018 Feb 15;69(4):636-647 PMID: 29429926

Contact Us

Contact the Bennett Lab with any questions or comments.

Not readable? Change text.